Войти hamburger-open
krug cvetnoy
krug cvetnoy
krug cvetnoy
krug cvetnoy
krug cvetnoy
krug cvetnoy
krug rozoviy
krug rozoviy
krug rozoviy

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВIР

Про надання послуг з пошуку та упорядкування інформації №1-2019

м. Київ

"23" вересня 2019 р.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Кошовий Олександр Леонідович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер 2 074 000 0000 038261, дата запису 25.04.2019 р., іменований надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони, і

Фізична особа (кінцевий споживач), яка у відповідності до ч. 2 ст. 638 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати вартості Послуги здійснює таким чином Акцепт Публічної оферти, викладеної у цьому Договорі та стає «ЗАМОВНИКОМ» за Договором,

далі разом іменовані «Сторони»,

уклали даний Публічний договір про надання послуг з пошуку та упорядкування інформації №1-2019 від 23 вересня 2019 р. (далі — Договір) про наступне:

Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Замовника та Виконавця.

Перед здійсненням запиту на одержання Послуги Замовник зобов'язаний ознайомитися з Умовами надання послуг, зазначеними на Сайті Виконавця та/або одержаними ним від Виконавця Каналами зв’язку Виконавця.

Якщо Замовник повністю або частково не згоден з такими Умовами надання послуг, - він не вправі створювати Заявку Замовника щодо одержання Послуги на Сайті Виконавця та акцептувати Публічну оферту, викладену в цьому Договорі.

Після здійснення оплати (або часткової оплати) Послуги Замовник вважається ознайомленим з усіма умовами цього Договору та таким, що погоджується з усіма такими умовами, зобов’язується їх неухильно дотримуватись.

Договір укладається шляхом складення Замовником на Сайті Виконавця або з використанням Каналів зв’язку Виконавця Заявки Замовника та здійснення замовлення Послуги у відповідності з Умовами надання послуг, опублікованими на Сайті Виконавця та подальшої оплати (або часткової оплати) Замовником вартості Послуги Виконавцеві згідно умов Договору. Такі дії Замовника у їх сукупності вважаються прийняттям Акцепту та всіх істотних умов Договору, без необхідності підписання його письмового примірника сторонами.

Цей Договір має повну юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформації, вказаної ним при здійсненні Акцепту Публічної оферти, що міститься в цьому Договорі.

Безумовний Акцепт умов цього Договору, який відповідно до ст. ст. 205, 638, 642 ЦК України свідчить про намір Замовника укласти цей Договір та одержати Послугу на визначених Договором умовах, є вчиненням Замовником конклюдентних дій, пов'язаних з оплатою Замовником Виконавцеві винагороди за надання Послуги.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:

  Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності до статті 641 Цивільного кодексу України з метою укласти між Виконавцем та такою фізичною особою цей Договір на умовах, що містяться в цьому Договорі.

  Договір - цей Публічний договір надання послуг з пошуку та упорядкування інформації №1-2019 від 23 вересня 2019 р., укладений між Виконавцем та Замовником на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Замовником її умов.

  Акцепт - повна й безумовна згода Замовника на укладення цього Договору на умовах, визначених описуваною в ньому Публічною офертою. Акцепт здійснюється шляхом проведення Замовником платежу в адресу Виконавця в рахунок оплати (або часткової оплати) за Послугу.

  Сайт Виконавця - інтернет-сайт Виконавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://zachet.com.ua/.

  Умови надання послуг - Умови надання послуг для домашніх робіт, Умови надання послуг для онлайн-рішень та інші внутрішні документи Виконавця, що регламентують порядок взаємовідносин між Виконавцем та необмеженим колом осіб потенційних замовників послуг Виконавця (в тому числі, але не виключно – Замовником), розміщені на Сайті Виконавця та/або іншим чином доведені Виконавцем до відома Замовника, в тому числі, але не виключно – засобами Каналів зв’язку Виконавця.

  Послуга - послуга з пошуку та упорядкування інформації згідно Заявки Замовника та/або послуга з пошуку третьої особи / підрядника / контрагента , що здійснить пошук та упорядкування інформації згідно Заявки Замовника та надається Виконавцем Замовникові на умовах, визначених цим Договором.

  Заявка Замовника - комплекс дій Замовника на Сайті Виконавця або у Каналах зв’язку Виконавця, спрямований на визначення Замовником параметрів пошуку та упорядкування інформації, прийнятних для Замовника, втілення котрих Виконавцем становитиме результат Послуги за цим Договором.

  Канали зв’язку Виконавця - телефонні номери, адреси e-mail, контакти в Telegram, Facebook, Instagram та/або інші канали зв’язку Виконавця з Замовником, що вказані Виконавцем на сайті https://zachet.com.ua/.

  Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно з нормами чинного законодавства України та ділової практики у сфері застосування цього Договору.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Замовник, шляхом розміщення на Сайті Виконавця або у Каналах зв’язку Виконавця Заявки Замовника, у порядку, передбаченому Умовами надання послуг, доручає, Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовникові Послугу та передати Замовникові результат такої Послуги, а Замовник погоджується прийняти результат такої Послуги та сплатити Виконавцеві винагороду за її надання.
  2. Заявка Замовника та розмір винагороди Виконавця, визначені / розміщені / встановлені в електронній формі на сайті Виконавця (в т.ч. але не виключно в особистому кабінеті Замовника) або у Каналах зв’язку Виконавця є невід’ємними частинами цього Договору.
  3. Замовник може у подальшому використовувати результат надання Послуги виключно у порядку, визначеному цим Договором.
  4. Дія цього Договору поширюється на територію України та інших країн (без обмежень) за принципом екстериторіальності мережі Інтернет.
  5. Виконавець вважається таким, що належним чином передав Замовникові результат надання Послуги за цим Договором з моменту, коли Виконавець вчинив дії згідно Заявки Замовника та надав Замовникові можливість перевірити дані особистого кабінету на Сайті Виконавця з наявним результатом наданої Послуги (не більше ніж шляхом розміщення там результату надання Послуги) або відправив результат надання Послуги Замовникові у чаті/гілці спілкування з Виконавцем згідно Каналів зв’язку Виконавця, або на адресу електронної пошти, вказану Замовником для спілкування з Виконавцем або іншими канали спілкування, прийнятними для обох сторін Договору тощо.
 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Замовник має право:
   1. Користуватися (у розумних межах) технічною підтримкою та допомогою консультаційного характеру Виконавця.
   2. На одноразове цільове використання результату Послуги для особистих потреб, у творчій, науковій діяльності тощо.
  2. Замовник зобов’язаний:
   1. Своєчасно та в повному обсязі оплатити Послугу Виконавцеві на умовах цього Договору.
   2. Своєчасно та в повному обсязі забезпечувати Виконавця вихідною інформацією, необхідною для надання Виконавцем Послуги, дотримуватись інших вимог Умов надання послуг, розміщених на Сайті Виконавця або одержаних Каналами зв’язку Виконавця.
   3. Не змінювати Заявку замовника протягом процесу надання Виконавцем Послуги за цим Договором.
   4. Належним чином прийняти результат Послуги згідно умов цього Договору. З метою забезпечення прийняття результату Послуги Замовник має регулярно у розумний строк перевіряти дані особистого кабінету на Сайті Виконавця, чати/гілки спілкування з Виконавцем згідно Каналів зв’язку Виконавця, надходження електронної пошти на мейл, вказаний Замовником для спілкування з Виконавцем, інші канали спілкування, прийнятні для обох сторін Договору тощо.
   5. Особисто нести усю повноту відповідальності перед третіми особами, компетентними органами, установами, підприємствами за наявність авторських прав та інших прав інтелектуальної власності на будь-який унікальний контент (зображення, шрифти, елементи творів тощо), стосовно котрого Замовник звертається до Виконавця з проханням пошуку та упорядкування інформації. Виконавець не несе перед Замовником та/або третіми особами жодної відповідальності щодо такого контенту окрім відповідальності за належність та точність опрацювання Заявки Замовника).
  3. Виконавець має право:
   1. Своєчасно та в повному обсязі отримати винагороду (плату) за надання Замовникові Послуги у розмірі та в порядку, передбаченому цим Договором;
   2. Надавати Послугу за цим договором особисто та/або із залученням третіх осіб, підрядників, контрагентів тощо.
   3. Не розкривати умови та порядок взаємовідносин з третіми особами на вимогу Замовника та/або третіх осіб (крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством).
   4. Повторно безоплатно (відносно Замовника) використовувати результат Послуги у господарській, науковій, творчій, іншій діяльності на умовах, визначених внутрішніми документами Виконавця.
   5. Відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором та/або розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі будь-якого порушення Замовником умов даного Договору та/або порушення Замовником чинного законодавства України (що стосується взаємовідносин з Виконавцем) та/або якщо Замовник (під час спілкування з Виконавцем / третіми особами / підрядниками / контрагентами) перебуває у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння та/або іншим чином веде беззмістовне спілкування. У такому разі витрати Замовника, здійснені ним на виконання цього Договору Замовникові не повертаються та вважаються сплаченим Замовником Виконавцеві штрафом (штрафними санкціями) за Договором.
   6. Відмовитися від виконання зобов’язань по врученню результату Послуги Замовникові та розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі відсутності у Виконавця об’єктивної (технічної, формальної, за медичними показниками здоров’я Виконавця та/або його працівників (за наявності) / третіх осіб / підрядників / контрагентів тощо) можливості надати результат Послуги з об’єктивних причин, незалежних від волі Виконавця. У такому разі витрати Замовника, здійснені ним на виконання цього Договору Замовникові повертаються у порядку, передбаченому внутрішніми документами Виконавця.
  4. Виконавець зобов’язаний:
   1. Забезпечити надання Послуги Замовникові на умовах, в обсязі та в строки, визначені цим Договором та анонсовані Замовникові на Сайті Виконавця та/або Каналами зв’язку Виконавця.
   2. Відмовити Замовникові в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі порушення Замовником Умов надання послуг та/або інших внутрішніх документів Виконавця, обов’язковість додержання яких була заздалегідь донесена до відома Замовника Каналами зв’язку Виконавця.
 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Замовник сплачує вартість Послуги за допомогою засобів, передбачених Сайтом Виконавця у порядку повної або часткової передоплати. Повний розмір винагороди Виконавця за цим Договором формується у порядку, передбаченому внутрішніми документами Виконавця та відображається на Сайті Виконавця в момент оплати Замовником та/або зазначається Виконавцем у спілкуванні з Замовником Каналами зв’язку Виконавця. Повний розмір винагороди Виконавця залежить від складу замовлення Замовника та вираховується для кожної Заявки Замовника окремо.
  2. Розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України – гривні.
  3. Факт оплати Замовника за Договором вважається підтвердженим з моменту надходження грошових коштів у належному обсязі (у обсязі повної вартості Послуги) та в належний строк на банківський рахунок Виконавця та/або одержання Виконавцем відповідних грошових коштів іншим чином, не забороненим чинним законодавством України.
 5. ПОРЯДОК ОБМІНУ АКТАМИ НАДАНИХ ПОСЛУГ
  1. Акти виконаних робіт (наданих послуг) та інші необхідні первинні бухгалтерські документи згідно Договору на вимогу Замовника направляються поштою на адресу, вказану Замовником під час реєстрації на Сайті Виконавця. Замовник впродовж 3-х робочих днів після отримання Акту виконаних робіт/наданих послуг повинен розглянути його та, за відсутності заперечень, повернути один підписаний примірник Виконавцеві або надати йому письмове мотивоване заперечення.
  2. У разі відсутності письмових заперечень з боку Замовника щодо належного виконання Виконавцем предмету даного Договору протягом 3 робочих днів після передачі йому результатів Послуги (дата та факт встановлюються за електронними даними на Сайті Виконавця), незалежно від наявності факту вручення Актів виконаних робіт/наданих послуг Замовникові, обов’язки Виконавця за цим Договором вважаються такими, що виконані належним чином, а відповідний Акт виконаних робіт/наданих послуг таким, що підписаний Замовником без будь-яких зауважень щодо обсягів та якості відповідно до даного Договору та чинного законодавства України.
 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Строк дії Договору визначається відрізком часу між Акцептом Замовника та передачею результатів надання Послуги Замовникові або іншим припиненням дії договору (в т.ч., але не виключно його одностороннім розірванням зі сторони Виконавця). В частині проведення розрахунків Договір в будь-якому разі зберігає чинність до повного розрахунку Замовника з Виконавцем за цим Договором.
  2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.
  2. У випадку невиконання чи неналежного виконання Замовником зобов’язань, що передбачені цим Договором, Виконавець має право призупинити та/або припинити (на вибір Виконавця) виконання своїх обов’язків за Договором.
  3. У випадку тривалого (понад 30 календарних днів) або повторного порушення Замовником умов Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Замовника Каналами зв’язку Виконавця. Повернення грошових коштів, сплачених Замовником Виконавцеві у такому випадку не здійснюється, Послуга вважається такою, що не може бути належним чином наданою у повному обсязі з вини Замовника.
  4. Замовник, що не виконав / порушив умови даного Договору, зобов’язаний відшкодувати Виконавцю збитки, понесені Виконавцем у зв’язку з таким невиконанням / порушенням.
  5. Замовник зобов’язується використовувати результат одержання Послуги тільки у спосіб, що не порушує чинне законодавство. Замовник зобов’язується не переносити на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого роду, понесені Замовником або третьою особою в ході використання результату Послуги Замовником та/або третьою особою. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами у зв’язку з використанням Замовником та/або третіми особами результату Послуги.
  6. Будь-яка відповідальність Виконавця за Договором та/або у зв’язку з його укладенням між Сторонами обмежується сумою одержаних ним від Замовника грошових коштів за цим Договором.
  7. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником у випадку, якщо в момент передачі результату Послуги Замовникові або після цього результат Послуги не відповідатиме суб’єктивним очікуванням Замовника та/або третіх осіб.
 8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Сторони беруть на себе зобов’язання докладати всіх необхідних та доцільних зусиль, спрямованих на те, щоб будь-які спори, що можуть виникнути при виконанні умов Договору або у зв’язку з ним, були врегульовані мирним шляхом за результатами перемовин.
  2. Замовник може звернутись до Виконавця, використовуючи Канали зв’язку Виконавця, вказані на Сайті Виконавця. Звернення за такими каналами зв’язку не позбавляє Замовника права на звернення з письмовою претензією до Виконавця у порядку, встановленому чинним законодавством України.
  3. Претензії Замовника розглядаються у порядку, в строки та у відповідності до чинного законодавства України, цього Договору.
  4. У випадку неможливості вирішити спір мирним шляхом, такий спір підлягає розгляду відповідним судом в порядку та за підсудністю, що передбачені чинним законодавством України.
 9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вказане невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили та їх наслідків (форс-мажор - пожежа, повінь, землетрус чи інші стихійні лиха, міжнародні санкції, воєнні дії, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергопостачання та зв’язку, хакерські (у т.ч. DoS) атаки, прийняття уповноваженими державними органами України нормативно-правових актів, що унеможливлюють виконання цього Договору тощо), які безпосередньо впливають на виконання даного Договору і виникли після його укладення.
  2. Сторона, яка не в змозі виконати свої зобов'язання за Договором в результаті дії обставин форс-мажору та їх наслідків, зобов’язана протягом 10-ти днів з початку дії таких обставин письмово повідомити іншу Сторону про початок або закінчення дії цих обставин, а також надати документальне підтвердження їх наявності. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вказані обставини, як на такі, що звільняють від відповідальності.
  3. Виникнення обставин форс-мажору в момент прострочення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатись на ці обставини як на підставу, яка звільняє від відповідальності за Договором.
  4. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин є довідка ТПП України або іншого уповноваженого органу.
  5. Виконання даного Договору, у повному обсязі або частково, припиняється на час дії форс-мажорних обставин. Якщо дія обставин форс-мажору триває довше 3-ох місяців - Виконавець приймає рішення щодо його розірвання в односторонньому порядку.
 10. ІНШІ УМОВИ
  1. Права та обов’язки Замовника за цим Договором не можуть передаватися іншій фізичній особі без письмового дозволу Виконавця.
  2. Положення Договору щодо вартості Замовлення та порядку розрахунків між Сторонами є конфіденційною інформацією, яку жодна з Сторін на має право розголошувати без попередньої згоди іншої Сторони, крім випадків, прямо передбачених законодавством, а також крім обсягу розголошення, що правомірно допускається Сторонами у зв’язку з публічною формою даного правочину.
  3. У разі зміни місцезнаходження та/або інших реквізитів протягом дії даного Договору, Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за втрату результату Послуги тощо у разі несвоєчасного повідомлення Замовником Виконавцеві інформації, вказаної у даному пункті.
  4. Зміни і доповнення до даного Договору також можуть бути здійснені Виконавцем в односторонньому порядку шляхом опублікування нової редакції Договору на Сайті Виконавця. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
  5. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Недійсність окремих положень Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому.
  6. Договір укладений українською мовою у формі публічного договору. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником Акцепту Публічної оферти та здійснення оплати за Послугу згідно умов Договору.
  7. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України “Про захист персональних даних” (надалі - Закон) Замовник, як суб'єкт персональних даних, надає свою добровільну та однозначну згоду на вчинення Виконавцем, як володільцем бази персональних даних клієнтів, в тому числі, працівниками Виконавця, третіми особами за його вказівкою відповідно до їхніх професійних, службових, трудових, інших обов'язків, всіх дій, які відповідно до Закону є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки. Метою обробки персональних даних Замовника за цим Договором є забезпечення реалізації відносин у сфері даного Договору.
  8. Замовник надає згоду Виконавцеві на передачу (поширення) його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів з метою забезпечення зазначеної мети обробки та здійснення розрахунків за Договором. Доступ до персональних даних Замовника, що включені до бази персональних даних клієнтів, третіх осіб дозволяється у випадку та порядку, передбаченому законодавством України.
  9. При укладенні цього Договору Замовник надає право Виконавцеві на визначення порядку доступу третіх осіб до його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів. Замовник не вимагає надання йому повідомлення про передачу його персональних даних, що включені до бази персональних даних клієнтів, якщо така передача (поширення) відбувається виключно із забезпечення зазначеної мети обробки та здійснення розрахунків за Договором. Ця згода надається на весь строк дії Договору.
  10. Укладенням даного Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про мету, суб’єктів обробки його персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних у відповідності з Законом України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
  11. Замовник надає свою згоду на отримання рекламних та інших повідомлень від Виконавця Каналами зв’язку Виконавця. Такі повідомлення сторони не вважають спамом.
  12. Виконавець за Договором є платником єдиного податку за ставкою 20% (2 група).
 11. РЕКВІЗИТИ

  ВИКОНАВЕЦЬ:

  Фізична особа-підприємець Кошовий Олександр Леонідович

  РНОКПП 3406813470

  адреса реєстрації: 03057, м. Київ, вул. Желябова, 4

  рах. 26003053040076 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842

  тел. +38 (095) 94 642 21

  тел. +38 (091) 48 100 49

  E-mail: info@zachet.com.ua